Anmälan om efterbehandling av förorenad mark

LÄS MER

Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förorening (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets rapporter 5976. 5977, 5978.

Kontakta din kommun för närmare upplysningar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa