Ansökan om tillstånd för installation av förmultningstoalett/ förbränningstoalett samt efterkompostering av restprodukten/ tillstånd att kompostera latrin

LÄS MER

I enlighet med socialstyrelsens råd och anvisningar 1974:36 "Enskilt omhändertagande av avfall från vissa klosettyper" ska latrinkompostering ske i behållare som har:

  •  Tät botten, så att läckage av lakvatten inte kan ske
  •  Lock som inte släpper igenom regnvatten 
  •  Ventilering
  •  Flugskydd

Vid latrinkompostering krävs två behållare om vardera 0,5 m3 för fritidshus och 1 m3 för permanentbostad.

Lagring av latrin ska ske i minst sex månader innan tömning av behållare får ske.

Latrinkompost bör placeras på skuggig plats avskilt från vattentäkter och grannars vistelseplatser.

Innan kompostanläggningen tas i bruk ska anmälan ske till samhällsplaneringskontoret.

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa