Brinellgymnasiet - Inackordering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG

Bestämmelser
Kortfattat innebär bestämmelserna att studiehjälpsberättigade elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är folkbokförda i Nässjö kommun har rätt till ersättning fram t o m det första kalenderhalvåret det år ungdomarna fyller 20 år om vissa förutsättningar är uppfyllda. Om eleverna läser på en gymnasial friskola är det CSN som beviljar inackorderingstillägg. Elev som är mottagen i andra hand beviljas inte inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg utgår till elever i form av ett ekonomiskt bidrag per månad som varierar beroende på avståndet mellan hemmet och studieorten. Avståndet ska vara minst 40 km.

Tillägget kan även utbetalas i vissa fall där sammanlagda restiden mellan hemmet och skolan överstiger 2 timmar per dag ( gäller ordinarie skoldag ) under minst fyra dagar per vecka under en tvåveckorsperiod.

En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att eleven faktiskt är inackorderad på skolorten eller dess närhet. Om en elev erhåller inackorderingstillägg kan inte bidrag till dagliga resor eller färdbevis utgå samtidigt. Inackorderingstillägget söks varje läsår.

Belopp
Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp på minst 1/30 av basbeloppet.
_______________________________________________________________________
0-150 km 1/30 del av basbelopp
150 km eller längre 1.25/30
_____________________________________________________________________

Antal månadsbelopp
Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra för höstterminen och fem för vårterminen. Vissa andra regler kan förekomma vid praktik och undervisning som inte är terminsbunden.

Utbetalning
Utbetalning av inackorderingstillägget kommer att ske månadsvis i efterskott via bank, till samma konto som barnbidraget betalas ut till, för omyndig elev. Önskar man få inackorderingstillägget utbetalat till annat konto måste detta ändras hos CSN.

Återbetalningsskyldighet
Vid studieavbrott är elev skyldig att anmäla detta. Om eleven uppburit inackorderingstillägg på felaktiga grunder blir eleven/betalningsmottagaren återbetalningsskyldig.

Handläggning
Ansökan om inackorderingstillägg handläggs av Antagningskansliet, Brinellgymnasiet 571 35 Nässjö. Ev. frågor besvaras av Ann Björkbom-Tegheim, telefon 0380-51 88 42.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa