Lämna synpunkter till översiktsplan för Nässjö kommun 2022 - granskning

LÄS MER

Nu är den kommunövergripande översiktsplanen för Nässjö kommun ute på granskning. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Ny översiktsplan föreslås ersätta kommunens gällande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta men gör inga utpekanden för framtida mark- eller vattenanvändning i Nässjö eller Forserum, detta eftersom dessa tätorter omfattas av fördjupade översiktsplaner.

Granskningstiden pågår mellan 1 oktober – 1 december 2022. Granskningshandlingar finns tillgängliga på kommunens medborgarkontor i Nässjö, Forserum, Malmbäck, Bodafors och Anneberg samt på Samhällsplaneringskontoret, Kyrkogatan 4, 571 80 Nässjö. Granskningshandlingar finns även på kommunens webbplats,
Översiktsplaner, Nässjö kommun
.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa