Information om installation av cistern eller anordning för förvaring av brandfarlig vätska

LÄS MER

Att installera en cistern eller genom annan hantering av 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde eller 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde måste du informera samhällsplaneringskontoret i god tid. 

 

För att förebygga att farliga ämnen läcker ut i mark och vatten finns regler och bestämmelser om hur brandfarliga vätskor och spillolja ska förvaras och hanteras.

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2021:10 gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor med en flampunkt under 100 grader, till exempel diesel, bensin, eldningsolja samt spillolja i cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter. Inom vattenskyddsområde gäller reglerna redan vid cisterner på över 150 liter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa